Nhận thức rằng chất lượng và ATVSTP là yếu tố quyết định sự tồn tại của công ty. Vì vậy bên cạnh việc quyết tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng , công ty chúng tôi quyết định thiết lập các mục tiêu chất lượng cụ thể và cam kết cung cấp đầy đủ

Chính Sách Chất Lượng
Chính Sách Chất Lượng